Política de privacitat

Versió:  28 de juny de 2018

INFOCRACK SL es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per INFOCRACK SL, implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. INFOCRACK SL, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades  (Reglament (UE) 2016/679)

Responsable del tractament INFOCRACK SL

NIF: B17827304

Avinguda de França 173, Local B 17840 Sarrià de Ter (Girona)

Email: info@infocrack.cat

Finalitat del tractament Oferir, prestar i facturar els nostres serveis informàtics.
Legitimació   §  Consentiment obtingut de l’interessat.

§  Execució del contracte de serveis.

Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: INFOCRACK SL

NIF: B17827304

Adreça: Avinguda de França, 173 Local B 17840 Sarrià de Ter

Tel.: 972512417

Email: info@infocrack.cat

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis informàtics.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • Al accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.
 • Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.

Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 16 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

Pel que fa a la captació d’imatges pel sistema de videovigilància, la legitimació bé donada per l’interès legítim de preservar la seguretat de les persones i béns.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Per a la prestació dels serveis de registre de dominis, s’informa que l’ICANN o altre organització registradora competent requereixen la publicació de les dades relatives a la titularitat del nom del domini registrat, dels contactes administratius, tècnics i de pagament, que segons la normativa han de ser públics i accessibles des del “Whois” dels registradors competents. En aquest sentit el titular del nom de domini autoritza l’esmentada publicació de dades i en el cas que el client no sigui el titular, s’obliga a recollir d’aquest l’autorització per transmetre i publicar aquestes dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques

En el cas del sistema de videovigilància:

 • Imatge

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

En el cas de Registre de dominis:

 • Les dades relatives a la titularitat del nom del domini registrat, dels contactes administratius, tècnics i de pagament.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

 

Com tractem les dades per compte de tercers?

Quan en la prestació dels nostres serveis tractem dades de caràcter personal de les quals els nostres clients són els responsables, ho fem en qualitat d’encarregats del tractament, de conformitat amb el que estableix l’article 28 del RGPD i, per tant,  en  aquests tractaments de les dades personals:

 1. Tractarem les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable, fins i tot en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte l’encarregat. En aquest cas, informarem al responsable d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic.
 2. Garantim que les persones autoritzades per tractar dades personals s’han compromès a respectar-ne la confidencialitat o estan subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa estatutària.
 3. Hem adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb l’article 32 del RGPD.
 4. Respectarem les condicions indicades en els apartats 2 i 4 de l’article 28 del RGPD per recórrer a un altre encarregat del tractament. En aquest sentit es fa constar de forma expressa que el Responsable de tractament ens autoritza de forma general a subcontractar els serveis contractats. S’informa al responsable del tractament que les empreses amb les que pot subcontractar els serveis són:
 • Servei de hosting i webmail: DINAHOSTING, S.L..
 • Servei de gestió de servidors virtuals: MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD, CLOUDI NEXTGEN SL i TECH DATA S.A.
 • Servei de còpies de seguretat online: LIDERA NETWORK SL.
 • Servei de TPV HIOPOSCLOUD: INICIATIVES DE COMUNICACIONS GEMINIS S.L. (ICG)

Ens comprometen a informar el responsable del tractament de qualsevol canvi que prevegi en la incorporació o substitució d’altres encarregats, donant-li l’oportunitat d’oposar-se a aquests canvis.

 1. Assistirem al responsable, sempre que sigui possible, d’acord amb la naturalesa  del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre les sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats establerts en el capítol III del RGPD.
 2. Ajudarem el responsable a garantir el compliment de les obligacions que sobre seguretat de les dades estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació posada a la nostra disposició.
 3. A elecció del responsable, suprimirem o retornarem totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament i suprimirem les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.
 4. Posarem a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en l’art. 28 del RGPD, així com per a permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.

La tipologia de dades que tractarem dependrà de les dades que els responsables del tractament vulguin tractar amb els nostres serveis. En termes generals poden fer referència a:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Dades de característiques personals
 • Dades acadèmiques i professionals
 • Detalls de l’ocupació laboral
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
 • Informació comercial
 • Transaccions de béns i serveis

La categoria d’interessats dependrà del tipus de tractament s’hagi contractat. En termes generals la categoria d’interessats són:

 • Clients
 • Clients potencials
 • Proveïdors
 • Personal
 • Usuaris

Per la seva banda, els tractaments que podrem realitzar per compte dels responsables del tractament, dependran del servei contractat. En termes generals els tractaments poden ser:

 • Organització
 • Estructuració
 • Visualització
 • Consulta
 • Utilització

El client garanteix a INFOCRACK SL, que les dades de caràcter personal han estat obtingudes observant les prescripcions legals establertes a la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal. INFOCRACK SL, no es fa responsable de l’incompliment, per part del client, de les obligacions derivades del RGPD i resta de la normativa vigent en la part que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionada amb l’execució dels serveis contractats o amb qualsevol altra relació comercial amb INFOCRACK SL.